5.6.22 alkaen

Rekisterinpitäjä

tmi Lotta Parkkonen 

Y-tunnus: 3275257-3

Rekisterin nimi: tmi Lotta Parkkonen asiakasrekisteri

Rekisteriasioita hoitava henkilö, yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava

Lotta Parkkonen 

lempeydellalotta@gmail.com

Puh. 050 432 8825

Rekisteritietojen säilytysaika

Yhteydenottolomakkeella kerätyt tiedot säilytetään yhden vuoden ajan, niitä ei käytetä markkinointitarkoituksiin.

Asiakasrekisteritiedot säilytetään Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 ja Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 298/2009 määräämän ajan. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toimia tmi Lotta Parkkosen yhteystieto- ja asiakasrekisterinä. Henkilötietoja käytetään vain asiakassuhteen ylläpitoon. Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterissä olevia tietoja kolmansille osapuolille ilman asiakkaan tietoista kirjallista suostumusta. 

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan esitietolomakkeella ja suullisesti antamat tiedot, palveluntarjoajan tekemät havainnot hoitotilanteessa sekä jatkohoitosuunnitelma. Rekisterissä asiakas nimetään tunnistenumerolla, jonka selite on erillisessä ei-sähköisessä säilytyspaikassa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity antaa itse kaikki rekisterissä olevat tiedot. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle eikä kolmansille osapuolille. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu manuaalisesti paperiseen muotoon ja niitä säilytetään lukitussa tilassa. Asiakkaan ennalta sähköisesti toimittamat esitietolomakkeet säilytetään palvelimilla, jotka on suojattu ulkopuoliselta käytöltä kaksivaiheisella tunnistautumisella. Säilytykseen siirrettäessä kaikki asiakkaan henkilötiedot lomakkeelta poistetaan ja korvataan tunnistenumerolla. Käyttäjätietoja pääsevät tarkastelemaan vain tmi Lotta Parkkonen ja joissain tapauksissa ukko.fi -kirjanpito. 

Rekisteritietojen tarkastaminen 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihinsa ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti.